Fibromyalgia ja psykofyysinen fysioterapia - mitä hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta on fibromyalgiaa sairastavalle?

03.02.2020

Teen töitä psykofyysisenä fysioterapeuttina yksityisellä palveluntuottajalla ja asiakkainani käy paljon fibromyalgiaa sairastavia ihmisiä. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.
Olen huomannut, että yksi tärkeimmistä asioista fibromyalgiaa sairastavan fysioterapiassa on, että asiakas saa kertoa tarinansa ja saa siten kokemuksen kuulluksi ja uskotuksi tulemisesta. Usein fibromyalgiaa sairastava on kohdannut edeltävästi paljonkin epäasiallista kohtelua läheisiltään, työkavereiltaan ja myös terveydenhuollon ammattilaisilta.


Fysioterapeuttina minulla on etuoikeus tunnin mittaisiin vastaanottoaikoihin, jolloin minulla enemmän aikaa ja mahdollisuuksia kuunnella monioireisia asiakkaita kuin esim. lääkäreillä. Elämän- ja kiputarinaa kuunnellessa saan usein käsityksen kipujärjestelmää herkistäneistä elämäntapahtumista sekä uskomuksista ja peloista oireisiin liittyen. Toisaalta vähintäänkin rivien välistä pystyn löytämään asiakkaan voimavaroja ja sen hetkisiä tarpeita. Fibromyalgian hoito onkin ns. sipulin kuorimista, koska usein tilanne on edennyt monimutkaiseksi kokonaisuudeksi.


Fibromyalgiaa sairastavan on erittäin tärkeää ymmärtää monimutkaista kipujärjestelmäämme. On paljon erilaisia keinoja, joilla voimme vaikuttaa kroonisten kipujen kokemiseen. Jokaisen ihmisen hermostolliset reagointimallit ovat hieman erilaiset, minkä vuoksi mitään valmista kaavaa tai harjoitusohjelmaa ei fibromyalgian oireiden lievitykseen ikävä kyllä ole.


Erityisesti autonomisen hermoston vaihtelu vaikuttaa todella paljon fibromyalgiaoireiluun. Autonominen hermosto perustuu parasympaattisen ja sympaattisen hermoston tasapainoon. Kun sympaattinen hermosto on yliaktiivinen, olemme ns. ylivirittyneessä taistele tai pakene -tilassa. Parasympaattinen hermosto puolestaan palauttaa kehoa lepo- ja rentoutumistilaan eli laskee stressitasoa. Autonomisen hermoston pitkään jatkunut epätasapaino (usein ylivireystila tai voimakas vaihtelu ali- ja ylivireystilojen välillä) selittää pitkälti fibromyalgiaoireilun muita liitännäisoireita, kuten toiminnallisia vatsavaivoja, jännittyneisyyden tunnetta, suun ja silmien kuivumista, pinnallista hengitystä sekä tihentynyttä sydämen sykettä ja virtaamisen tarvetta. Ylivireystila myös voimistaa kipujen kokemista, heikentää unen laatua, lisää ahdistuneisuutta ja kognitiivisia oireita, kuten muistiongelmia, keskittymisvaikeuksia ja aivosumua. Vireystilojen säätely omatoimisten harjoitusten avulla on vaikuttava osa fibromyalgiaa sairastavien fysioterapiaa.


Psykofyysisessä fysioterapiassa puhun usein prosessista. Fysioterapeutilla on aikaa ja mahdollisuuksia kuunnella asiakkaan tarina ja varmistaa kipujärjestelmän monimuotoisuuden ymmärrys. Sen jälkeen alkaa varsinainen fysioterapiaprosessi, jossa lähdetään yhdessä kokeilemaan, oivaltamaan, ihmettelemään ja tekemään pikku hiljaa muutoksia omaan elämään. Erilaisten psykofyysisten kehollisten menetelmien (esim. kehotietoisuusharjoitukset, kosketus, tunteiden kehollisten reaktioiden tunnistaminen) avulla voidaan saada ihminen itse oivaltamaan ja ymmärtämään kehollisia reaktioitaan. Sitä kautta oppii löytämään asioita, joita kannattaa välttää ja asioita, joita kannattaa arjessa ruokkia. Psykofyysisessä fysioterapiassa yhdistyy siten kipumekanismien psykoedukaatio keholliseen oivaltamiseen eli siihen, miten teoria tuntuu omassa kehossa.


Hengitys reagoi herkästi erilaisiin tunnetiloihin ja autonomisen hermoston vaihteluihin. Pitkittyneessä ylivireystilassa hengitys on pinnallista, jännittynyttä ja nopeaa. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan hengitys osana fysioterapiaa. Hengitysharjoittelu yhdistetään useimmiten muihin kehollisiin harjoituksiin tai käsittelyihin. Kun keho ja mieli rauhoittuvat ja jännittyneisyys vähenee, myös hengitys rauhoittuu ja muuttuu taas syvemmäksi - mikä taas rauhoittaa kehoa ja mieltä entisestään.


Kun ihminen kärsii kroonisista kivuista, yhteys omaan kehoon heikkenee. Olen työssäni huomannut, että fibromyalgiaa sairastavilla koko keho on jännittynyt ja silloin on usein vaikeaa tunnistaa miellyttävämpiä tuntemuksia omassa kehossa. Esim. rentoutuminen ei onnistu omin keinoin, koska keho on jatkuvasti jännittyneessä tilassa. Erilaisilla hengitystä ja lempeää pientä liikettä yhdistävillä harjoituksilla, kosketuksella ja ylipäätään erilaisilla miellyttävillä tuntoaistimuksilla on silloin suuri merkitys.


Usein pitkittyneisiin kipuihin liittyy myös kehon hahmottamisen häiriöitä, joita voidaan käsitellä psykofyysisessä fysioterapiassa esimerkiksi vahvistamalla kehon rajoja ja keho-mieli-yhteyttä. Apuna voidaan käyttää esim. todellisen kokoista kehonkuvapiirrosta, johon voidaan yhdistää myös positiivisen sisäisen puheen vahvistamista. Miten vaikeaa usein onkaan keksiä edes jotakin mukavaa ja armollista sanottavaa itseään kohtaan!


Omien voimavarojen ja pystyvyyden tunteen vahvistaminen onkin tärkeä osa psykofyysistä fysioterapiaa. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään niin kehollisesti hyvältä tuntuvia liikesuuntia kuin myös fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista nautintoa tuottavia arkisia toimintoja. Fysioterapeutti vahvistaa fibromyalgiaa sairastavan pystyvyyden tunnetta ja kannustaa tekemään niitä asioita, jotka ovat mahdollisia ja tuottavat mielihyvää. Fysioterapeutti on usein myös eräänlainen valmentaja ja kanssakulkija, joka miettii yhdessä asiakkaan kanssa arjessa jaksamista, riittävää palautumista, työn jaksottamista ja etsii keinoja unen laadun parantamiseen.


Tunteiden kehollisten reaktioiden tunnistamisen myötä kehotan fibromyalgiaa sairastavia usein miettimään, mihin kipu reagoi. Mitä kehosi yrittää viestittää? Voimistuuko kipusi jossakin tietyssä paikassa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Onko historiassa jotain sellaisia käsittelemättömiä tunteita, jotka voisivat ilmetä fyysisinä kipuina? Mitä tarpeita sinulla tällä hetkellä on? Elätkö arvojesi mukaista elämää? Mitä asioita elämässäsi olet valmis muuttamaan, jotta jaksaisit paremmin?


Mieti, missä ympäristössä, kenen kanssa ja missä toiminnassa tunnet olosi mukavaksi ja panosta niihin hetkiin. Opettele kuuntelemaan viisasta kehoasi. Se osaa kyllä kertoa. Mutta joskus psykofyysinen fysioterapeutti voi olla tarpeen auttamaan viestien tulkinnassa.


Annika Uutela
Psykofyysinen fysioterapeutti
Bodymind Oy
Tampere